wlasny-widget-grid-magento-1-x

Własny widget grid w Magento 1.x

Jeśli potrzebujesz szybko i czytelnie wyświetlić dane w panelu administratora Magento, z pomocą przychodzi widget grid! Zaprezentuję krok po kroku proces implementacji tego rozwiązania, które nie tylko idealnie nadaje się do wyświetlania danych, ale również do ich zarządzania (dodawanie/usuwanie/edycja).

Artykuł podzieliłem na części:

 • Deklaracja modułu;
 • Dodanie odnośnika (tab) w panelu admina;
 • Przygotowanie akcji kontrolera;
 • Przygotowanie pliku xml widoku;
 • Blok widget container;
 • Blok widget grid;

Deklaracja modułu

app\etc\modules\Xcoding_Grid.xml

<?xml version="1.0"?>
  <!--
   ~  @category Xcoding_Grid
   ~  @package  Xcoding_Grid
   ~  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   -->
  <config>
    <modules>
      <Xcoding_Grid>
        <active>true</active>
        <codePool>local</codePool>
      </Xcoding_Grid>
    </modules>
  </config>

Dodanie odnośnika w panelu admina

app\code\local\Xcoding\Grid\etc\adminhtml.xml

<!--
 ~  @category Xcoding_Grid
 ~  @package  Xcoding_Grid
 ~  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
 -->
  <config>
    <menu>
      <xcoding_grid module="xcoding_grid" translate="title">
        <title>Testowy grid magento</title>
        <sort_order>999</sort_order>
        <action>adminhtml/mygrid/index</action>
      </xcoding_grid>
    </menu>
    <acl>
      <resources>
        <!-- prawa dostępu -->
        <all>
          <title>Allow Everything</title>
        </all>
        <admin>
          <children>
            <xcoding_grid translate="title" module="xcoding_grid">
              <title>Widok testowego grida</title>
              <sort_order>1</sort_order>
            </xcoding_grid>
          </children>
        </admin>
      </resources>
    </acl>
  </config>

app\code\local\Xcoding\Grid\etc\config.xml

<?xml version="1.0"?>

  <!--
   ~  @category Xcoding_Grid
   ~  @package  Xcoding_Grid
   ~  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   -->

  <config>
    <modules>
      <Xcoding_Grid>
        <version>0.0.1</version>
      </Xcoding_Grid>
    </modules>
    <global>
      <blocks>
        <!-- deklaracja bloku -->
        <xcoding_grid>
          <class>Xcoding_Grid_Block</class>
        </xcoding_grid>
      </blocks>
      <helpers>
        <!-- deklaracja helpera -->
        <xcoding_grid>
          <class>Xcoding_Grid_Helper</class>
        </xcoding_grid>
      </helpers>
    </global>
    <admin>
      <routers>
        <!-- deklaracja controllera admina korzystającego z adminhtml -->
        <adminhtml>
          <args>
            <modules>
              <xcoding_grid before="Mage_Adminhtml">Xcoding_Grid_Adminhtml</xcoding_grid>
            </modules>
          </args>
        </adminhtml>
      </routers>
    </admin>
    <adminhtml>
      <layout>
        <updates>
          <!-- deklaracja widoku admina xml -->
          <xcoding_reports>
            <file>xcoding/grid.xml</file>
          </xcoding_reports>
        </updates>
      </layout>
    </adminhtml>
  </config>

Przy takiej konfiguracji można utworzyć rolę użytkownika z dostępem tylko do tego wybranego widoku.

Własny widget w Magento 1.x Takiego efektu powinieneś się spodziewać

Przygotowanie akcji kontrolera

app\code\local\Xcoding\Grid\controllers\Adminhtml\MygridController.php

<?php
  /**
   *  @category Xcoding_Grid
   *  @package  Xcoding_Grid
   *  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   */

  class Xcoding_Grid_Adminhtml_MygridController extends Mage_Adminhtml_Controller_Action
  {
    /**
     * index/default action
     */
    public function indexAction()
    {
      $this->loadLayout();
      $this->renderLayout();
    }

    /**
     * ajax grid action
     */
    public function gridAction()
    {
      $this->loadLayout(false);
      $this->renderLayout();
    }

    /**
     * Check current user permission on resource and privilege
     *
     * @return boolean
     */
    public function _isAllowed()
    {
      return Mage::getSingleton('admin/session')->isAllowed('xcoding_grid');
    }
  }

Przygotowanie widoku pliku XML

app\design\adminhtml\default\default\layout\xcoding\grid.xml

<?xml version="1.0"?>
  <!--
   ~  @category Xcoding_Grid
   ~  @package  Xcoding_Grid
   ~  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   -->
  <layout>
    <adminhtml_mygrid_index>
      <reference name="content">
        <block type="xcoding_grid/adminhtml_test" name="test.container" />
      </reference>
    </adminhtml_mygrid_index>

    <adminhtml_mygrid_grid>
      <!-- przeładowanie form key -->
      <update handle="formkey" />
      <block type="xcoding_grid/adminhtml_mygrid_grid" name="adminhtml_mygrid.grid" output="toHtml" />
    </adminhtml_mygrid_grid>
  </layout>

Blok widget container

app\code\local\Xcoding\Grid\Block\Adminhtml\Test.php

<?php
  /**
   *  @category Xcoding_Grid
   *  @package  Xcoding_Grid
   *  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   */
  class Xcoding_Grid_Block_Adminhtml_Test extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Grid_Container
  {
    /** @var string */
    protected $_blockGroup = 'xcoding_grid';

    /**
     * constructor.
     */
    public function __construct()
    {
      $this->_controller = 'adminhtml_mygrid';
      $this->_headerText = $this->__('Testowy grid');
      parent::__construct();
      $this->_removeButton('add');
    }
  }

Blok widget grid

app\code\local\Xcoding\Grid\Block\Adminhtml\Mygrid\Grid.php

<?php
  /**
   *  @category Xcoding_Grid
   *  @package  Xcoding_Grid
   *  @author  X-Coding IT Studio (http://www.x-coding.pl/)
   */
  class Xcoding_Grid_Block_Adminhtml_Mygrid_Grid extends Mage_Adminhtml_Block_Widget_Grid
  {
    /**
     * constructor.
     */
    public function __construct()
    {
      parent::__construct();
      // ustawiamy unikalne ID grida
      $this->setId('xcoding_grid');
      // ustawiamy domyslne sortowanie podając jako parametr nazwę kolumny (z metody _prepareColumns)
      $this->setDefaultSort('ID');
      // ustawiamy domyślne sortowanie
      $this->setDefaultDir('DESC');
      $this->setSaveParametersInSession(true);
      $this->setUseAjax(true);
    }

    /**
     * prepare collection
     *
     * @return $this
     */
    protected function _prepareCollection()
    {
      // w tej metodzie tworzymy i przypisujemy kolekcję, którą chcemy obsłużyć
      /** @var Mage_Catalog_Model_Resource_Product_Collection $collection */
      $collection = Mage::getResourceModel('catalog/product_collection');
      $collection->addAttributeToSelect('name');
      $this->setCollection($collection);

      return parent::_prepareCollection();
    }

    /**
     * prepare columns grid
     *
     * @return $this
     * @throws Exception
     */
    protected function _prepareColumns()
    {
      // dodajemy kolumnę ( Mage_Adminhtml_Block_Widget_Grid_Column )
      $this->addColumn('ID', array(
        'header'  => $this->__('ID'),
        'type' => 'number',  // typ danych
        'index' => 'entity_id' // nazwa pola z kolekcji - taka wartość odczytywana jest jako main_table.entity_id
      ));

      $this->addColumn('SKU', array(
        'header'  => $this->__('SKU'),
        'type' => 'text',
        'index' => 'sku'
      ));

      $this->addColumn('Name', array(
        'header'  => $this->__('Name'),
        'type' => 'text',
        'index' => 'name'
      ));

      return parent::_prepareColumns();
    }

    /**
     * get row url
     *
     * @param $item
     * @return string
     *
     */
    public function getRowUrl($item)
    {
      return $this->getUrl('*/catalog_product/edit', array('id' => $item->getId()));
    }

    /**
     * get grid url
     *
     * @return string
     */
    public function getGridUrl()
    {
      return $this->getUrl('*/*/grid', array('_current' => true));
    }
  }

Efekt końcowy

Tym szybkim sposobem otrzymaliśmy dynamiczny widok produktów. W razie potrzeby w każdym momencie w równie łatwy sposób dodając zaledwie kilka linii kodu możemy rozbudować nasz widok o kolejne funkcjonalności i kolumny do prezentacji danych.

Wynik działania kodu Świetnie Ci poszło!